CÔNG TY THẾ GIỚI HÓA CHẤT ( CHEMWORLD.,LTD)

  Hoạt động trong lĩnh vực: Cung cấp các loại hóa chất công nghiệp, xử lý môi trường, xử lý bề mặt và các giải pháp công nghiệp...

   Văn Phòng chúng tôi tại TP.HCM.