CÔNG TY THẾ GIỚI HÓA CHẤT ( CHEMWORLD )

  Kinh doanh cấp các loại hóa chất: Công nghiệp, Xử lý môi trường, Xử lý bề mặt và các giải pháp công nghiệp...

   Văn Phòng chúng tôi tại TP.HCM.